1 کتاب مقدس و نان روزانه | Radio Payam Salib
 • رومیان

  1-  رومیان باب یکم:

  2- رومیان باب  دوم:

  3- رومیان باب سوم:

  4- رومیان باب چهارم:

  5- رومیان باب پنجم:

  6- رومیان باب ششم:

  7- رومیان باب هفتم:

  8- رومیان باب هشتم:

  9- رومیان باب نهم:

  10- رومیان باب دهم:

  11- رومیان باب یازدهم:

  12- رومیان باب دوازدهم:

  13- رومیان باب سیزدهم:

  14- رومیان باب چهاردهم:

  15- رومیان باب پانزدهم:

  16- رومیان باب شانزدهم:

 • مـزامیر

  1- مزامیر فصل یکم

  2- مزامیر فصل دوم

  3- مزامیر فصل سوم

  4- مزامیر فصل چهارم

  5- مزامیر فصل پنجم

  6- مزامیر فصل ششم

  7- مزامیر فصل هفتم

  8- مزامیر فصل هشتم

  9- مزامیر فصل نهم

  10- مزامیر فصل دهم

  11- مزامیر فصل یازدهم

  12- مزامیر فصل دوازدهم

  13- مزامیر فصل سیزدهم

  14- مزامیر فصل چهاردهم

  15- مزامیر فصل پانزدهم

  16- مزامیر فصل شانزدهم

  17- مزامیر فصل هفدهم

  18- مزامیر فصل هجدهم

  19- مزامیر فصل نوزدهم

  20- مزامیر فصل بیستم

  21- مزامیر فصل بیست و یکم

  22- مزامیر فصل بیست و دوم

  23- مزامیر فصل بیست و سوم

  24- مزامیر فصل بیست و چهارم

  25- مزامیر فصل بیست و پنجم

  26- مزامیر فصل بیست و ششم

  27- مزامیر فصل بیست و هفتم

  28- مزامیر فصل بیست و هشتم

  29- مزامیر فصل بیست و نهم

  30- مزامیر فصل سی ام

  31-  مزامیر فصل سی و یکم

  32-  مزامیر فصل سی و دوم

  33-  مزامیر فصل سی و سوم

  34-  مزامیر فصل سی و چهارم

  35-  مزامیر فصل سی و پنجم

  36-  مزامیر فصل سی و ششم

  37-  مزامیر فصل سی و هفتم

  38-  مزامیر فصل سی و هشتم

  39-  مزامیر فصل سی و نهم

  40-  مزامیر فصل چهلم

  41-  مزامیر فصل چهل و یکم

  43- مزامیر فصل چهل و سوم

  44- مزامیر فصل چهل و چهارم

  45- مزامیر فصل چهل و پنجم

  46- مزامیر فصل چهل و ششم

  47- مزامیر فصل چهل و هفتم

  48- مزامیر فصل چهل و هشتم

  49- مزامیر فصل چهل و نهم

  50- مزامیر فصل پنجاهم

  51- مزامیر فصل پنجاه و یکم

  52- مزامیر فصل پنجاه و دوم

  53- مزامیر فصل پنجاه وسوم

  54- مزامیر فصل پنجاه وچهارم

  55- مزامیر فصل پنجاه وپنجم

  56- مزامیر فصل پنجاه وششم

  57- مزامیر فصل پنجاه وهفتم

  58- مزامیر فصل پنجاه وهشتم

  59- مزامیر فصل پنجاه ونهم

  60- مزامیر فصل شصتم

  61- مزامیر فصل شصت و یکم

  62- مزامیر فصل شصت و دوم

  63- مزامیر فصل شصت و سوم

  64- مزامیر فصل شصت و چهارم

  65- مزامیر فصل شصت و پنجم

  66- مزامیر فصل شصت و ششم

  67- مزامیر فصل شصت و هفتم

  68- مزامیر فصل شصت و هشتم

  69- مزامیر فصل شصت و نهم

  70- مزامیر فصل هفتادم

  71- مزامیر فصل هفتاد و یکم

  72- مزامیر فصل هفتاد و دوم

  73- مزامیر فصل هفتاد و سوم

  74- مزامیر فصل هفتاد و چهارم

  75- مزامیر فصل هفتاد و پنجم

  76- مزامیر فصل هفتاد و ششم

  77- مزامیر فصل هفتاد و هفتم

  78- مزامیر فصل هفتاد و هشتم

  79- مزامیر فصل هفتاد و نهم

  80- مزامیر فصل هشتادم

  81- مزامیر فصل هشتاد و یکم

  82- مزامیر فصل هشتاد ودوم

  83- مزامیر فصل هشتاد وسوم

  84- مزامیر فصل هشتاد وچهارم

  85- مزامیر فصل هشتاد و پنجم

  86- مزامیر فصل هشتاد و ششم

  87- مزامیر فصل هشتاد و هفتم

  88- مزامیر فصل هشتاد و هشتم

  89- مزامیر فصل هشتاد و نهم

  90- مزامیر فصل نود

  91- مزامیر فصل نود و یکم

  92- مزامیر فصل نود و دوم

  93- مزامیر فصل نود و سوم

  94- مزامیر فصل نود و چهارم

  95- مزامیر فصل نود و پنجم

  96- مزامیر فصل نود و ششم

  97- مزامیر فصل نود و هفتم

  98- مزامیر فصل نود و هشتم

  99- مزامیر فصل نود و نهم

  101- مزامیر فصل صد و یکم:

  102- مزامیر فصل صد و دوم:

  103- مزامیر فصل صد و سوم:

  104- مزامیر فصل صد و چهارم:

  105- مزامیر فصل صد و پنچم:

  106- مزامیر فصل صد و ششم:

  107- مزامیر فصل صد و هفتم:

  108- مزامیر فصل صد و هشتم:

  109- مزامیر فصل صد و نهم:

  110- مزامیر فصل صد و دهم:

  111- مزامیر فصل صد و یازدهم:

  112- مزامیر فصل صد و دوازدهم:

  113- مزامیر فصل صد و سیزدهم:

  114- مزامیر فصل صد و چهاردهم:

  115- مزامیر فصل صد و پانزدهم:

  116- مزامیر فصل صد و شانزدهم:

  117- مزامیر فصل صد و هفدهم:

  118- مزامیر فصل صد و هجدهم:

  119- مزامیر فصل صد و نوزدهم:

  120- مزامیر فصل صد و بیستم:

  121- مزامیر فصل صد و بیست ویکم:

  122- مزامیر فصل صد و بیست ودوم:

  123- مزامیر فصل صد و بیست و سوم:

  124- مزامیر فصل صد و بیست و چهارم:

  125- مزامیر فصل صد و بیست و پنجم:

  126- مزامیر فصل صد و بیست و ششم:

  127- مزامیر فصل صد و بیست وهفتم:

  128- مزامیر فصل صد و بیست و هشتم:

  129- مزامیر فصل صد و بیست و نهم:

  130- مزامیر فصل صد و سی:

   

 • افسسیان

  1- افسسیان فصل یکم:

  2-  افسسیان فصل دوم:

  3-  افسسیان فصل سوم:

  4-  افسسیان فصل چهارم:

  5-  افسسیان فصل پنجم:

  6-  افسسیان فصل ششم:

 • انجیل مرقس

  1- انجیل مرقس فصل یکم

  2- انجیل مرقس فصل دوم

  3- انجیل مرقس فصل سوم

  4- انجیل مرقس فصل چهارم

  5- انجیل مرقس فصل پنجم

  6- انجیل مرقس فصل ششم

  7- انجیل مرقس فصل هفتم

  8- انجیل مرقس فصل هشتم

  9- انجیل مرقس فصل نهم

  10- انجیل مرقس فصل دهم

  11- انجیل مرقس فصل یازدهم

  12- انجیل مرقس فصل دوازدهم

  13- انجیل مرقس فصل سیزدهم

  14- انجیل مرقس فصل چهاردهم

  15- انجیل مرقس فصل پانزدهم

  16- انجیل مرقس فصل شانزدهم

 • انجیل یوحنا

  1- انجیل یوحنا فصل یکم

  http://www.youtube.com/watch?v=VAk6ekYWkoI

  2- انجیل یوحنا فصل دوم

  http://www.youtube.com/watch?v=tH4VZI90D70

  3- انجیل یوحنا فصل سوم

  http://www.youtube.com/watch?v=zUz-RihLzxs

  4- انجیل یوحنا فصل چهارم

  http://www.youtube.com/watch?v=_VznnHfBiaA

  5- انجیل یوحنا فصل پنجم

  http://www.youtube.com/watch?v=ckVc5nGJMPY

  6- انجیل یوحنا فصل ششم

  http://www.youtube.com/watch?v=Pry7XOxB488

  7- انجیل یوحنا فصل هفتم

  http://www.youtube.com/watch?v=K89_7JhMYUM

  8- انجیل یوحنا فصل هشتم

  http://www.youtube.com/watch?v=ZYWBmd0_b8k

  9- انجیل یوحنا فصل نهم

  http://www.youtube.com/watch?v=oI0U6WK75zo

  10- انجیل یوحنا فصل دهم

  http://www.youtube.com/watch?v=FJvm1DqWXMA

  11- انجیل یوحنا فصل یازدهم

  12- انجیل یوحنا فصل دوازدهم

  13- انجیل یوحنا فصل سیزدهم

  14- انجیل یوحنا فصل چهاردهم

  15 انجیل یوحنا فصل پانزدهم

  16- انجیل یوحنا فصل شانزدهم

  17- انجیل یوحنا فصل هفدهم

  18- انجیل یوحنا فصل هجدهم

  19- انجیل یوحنا فصل نوزدهم

  20- انجیل یوحنا فصل بیستم

  21- انجیل یوحنا فصل بیست ویکم

   

 • اعمال رسولان

  1- اعمال رسولان فصل یکم

  2- اعمال رسولان فصل دوم

  3-اعمال رسولان فصل سوم

  4- اعمال رسولان فصل چهارم

  5- اعمال رسولان فصل پنجم

  6- اعمال رسولان فصل ششم

  7- اعمال رسولان فصل هفتم

  8- اعمال رسولان فصل هشتم

  9- اعمال رسولان فصل نهم

  10- اعمال رسولان فصل دهم

  11- اعمال رسولان فصل یازدهم

  12- اعمال رسولان فصل دوازدهم

  13- اعمال رسولان فصل سیزدهم

  14- اعمال رسولان فصل چهاردهم

  15- اعمال رسولان فصل پانزدهم

  16- اعمال رسولان فصل شانزدهم

  17- اعمال رسولان فصل هفدهم

  18- اعمال رسولان فصل هجدهم

  19- اعمال رسولان فصل نوزدهم

  20- اعمال رسولان فصل بیستم

  21- اعمال رسولان فصل بیست و یکم

  22- اعمال رسولان فصل بیست و دوم

  23- اعمال رسولان فصل بیست و سوم

  24- اعمال رسولان فصل بیست و چهارم

  25- اعمال رسولان فصل بیست و پنجم

  26- اعمال رسولان فصل بیست و ششم

  27- اعمال رسولان فصل بیست و هفتم

  28- اعمال رسولان فصل بیست و هشتم

 • انجیل لوقا

   

  1-انجیل لوقا فصل اول

  https://www.youtube.com/watch?v=6wHa6KBg66s

  2-انجیل لوقا فصل  دوم

  https://www.youtube.com/watch?v=wJVNcigIHuw

  3-انجیل لوقا فصل  سوم

  https://www.youtube.com/watch?v=rEpz9fGirt8

  4- انجیل لوقا فصل  چهارم

  https://www.youtube.com/watch?v=3Wmz48TmjfI

  5- انجیل لوقا فصل  پنجم

  https://www.youtube.com/watch?v=sPU-MkxZO6E

  6- انجیل لوقا فصل  ششم

  https://www.youtube.com/watch?v=T9i7RAGtxuE

  7-انجیل لوقا فصل  هفتم

  https://www.youtube.com/watch?v=5U1M4vskOJ8

  8-انجیل لوقا فصل هشتم

  https://www.youtube.com/watch?v=QPqSb69SMQo

  9- انجیل لوقا فصل  نهم

  https://www.youtube.com/watch?v=xpn_lSCwQow

  10-انجیل لوقا فصل  دهم

  https://www.youtube.com/watch?v=erv2ZqSQXQQ

  11 - انجیل لوقا فصل  یازدهم

  12- انجیل لوقا فصل دوازدهم 

  13-انجیل لوقا فصل  سیزدهم 

  14-انجیل لوقا فصل  چهاردهم

  15-  قسمت پانزدهم انجیل لوقا

  16- انجیل لوقا فصل شانزدهم 

  17- انجیل لوقا فصل هفدهم

  18-انجیل لوقا فصل  هجدهم

  19-انجیل لوقا فصل  نوزدهم

  20-  انجیل لوقا فصل بیستم

  21- انجیل لوقا فصل  بیست و یکم

  22- انجیل لوقا فصل  بیست و دوم

  23- انجیل لوقا فصل  بیست و سوم

  24- انجیل لوقا فصل  بیست و چهارم

 • انجیل متی

  1-  انجیل متی فصل اول

  2-  انجیل متی فصل  دوم

  3-  انجیل متی فصل سوم

  4-  انجیل متی فصل  چهارم

  5- انجیل متی فصل پنجم

  6- انجیل متی فصل  ششم 

  7-  انجیل متی فصل  هفتم 

  8-  انجیل متی فصل  هشتم

  9-  انجیل متی فصل  نهم

  10- انجیل متی فصل دهم 

  http://www.youtube.com/watch?v=RnBx2eZUX6

  11-  انجیل متی فصل یازدهم

  http://www.youtube.com/watch?v=WCVuNgb8BNA

  12- انجیل متی فصل   دوازدهم

  http://www.youtube.com/watch?v=tzECdDR0mlE

  13-  انجیل متی فصل  سیزدهم

  http://www.youtube.com/watch?v=q5RGNQRFmno

  14- انجیل متی فصل  چهاردهم

  http://www.youtube.com/watch?v=dvZjOCGJWJ4

  15- انجیل متی فصل   پانزدهم

  http://www.youtube.com/watch?v=4NfEtK1sHxY

  16-  انجیل متی فصل   شانزدهم

  http://www.youtube.com/watch?v=1VMS8hDOPUo

  17-  انجیل متی فصل   هفدهم

  http://www.youtube.com/watch?v=FZTl9_uxqT0

  18-  انجیل متی فصل   هچدهم

  http://www.youtube.com/watch?v=Z5LkztTP8is

  19- انجیل متی فصل   نوزدهم

  http://www.youtube.com/watch?v=AoPwoPDkkEA

  20-  انجیل متی فصل  بیستم

  http://www.youtube.com/watch?v=2195bqB4z_w

  21-  انجیل متی فصل  بیست ویکم

  http://www.youtube.com/watch?v=RyKjWMNi2C8

  22- انجیل متی فصل  بیست ودوم

  http://www.youtube.com/watch?v=6r3moNtpnJ0

  23-  انجیل متی فصل   بیست و سوم

  http://www.youtube.com/watch?v=2IEvaPPK

  24-  انجیل متی فصل   بیست و چهارم

  http://www.youtube.com/watch?v=l4FCdKYipHM

  25- انجیل متی فصل   بیست و پنجم

  http://www.youtube.com/watch?v=zIRUhkLpXcE

  26- انجیل متی فصل   بیست وششم

  http://www.youtube.com/watch?v=8OhnB1pPUwA

  27-  انجیل متی فصل   بیست و هفتم

  http://www.youtube.com/watch?v=DpnwE86f2ZI

  28- انجیل متی فصل   بیست و هشتم

  http://www.youtube.com/watch?v=NzhyoOpsMek

   

 • انجیل متی

  mata

Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik