آرشیو

Radio-payam salib

گوش دادن به برنامه های رادیو پیام صلیب:

مسیحیت چیست؟ (۱۳ قسمت)

مسیحیت چیست ۲ (۱۱ قسمت)

مسیحیت، روح القدس و دعا (۹ قسمت)

ريشه هاي تعميد (۷ قسمت)

سنديت عهد جديد (۵ قسمت)

تثليث (۱۵ قسمت)

آشنايي با روح القدس (۶ قسمت)

مسیحیت چیست ۳ (۱۵ قسمت)

انجیل یوحنا، انجیل، یوحنا، مسیح و پترس (۷ قسمت)

زنان در کتاب مقدس (۱۰ قسمت)

مراحل دعا و قواعد دعا (۷ قسمت)

انجیل مرقس (۱۲ قسمت)

Leave a Reply