1 دعــا برای فرزندان خداRadio Payam Salib | Radio Payam Salib

دعــا برای فرزندان خدا

خــواهران و برادران ایمان دار، بر اساس آخــرین اخبار و گــزارش و شـواهد رسیـده از داخل کشـور ایران، دو تن از عزیزان کلیسـای خانگی ایران در شهـر کرج ، حســام غیاثـوند و فرشتـه یاری، توسط مأموران امنیتـی دستگیـر شده و به مکـانی نامعلوم انتقال دادده شده اند. همچنیـن خانواده های این عزیزان تا کنون نتوانسته اند با آنان ارتباط داشتـه باشنـد. از تمامی عزیزان و دوستان ایـمان دار برای آزادی این خواهر و برادر زندانی و همچنین برای تمامی ایمان دارانی که به جرم ایمان به خداوندمان مسیح و رساندن پیام نجات خدا به هم وطنان مان دربند و اسیر می باشند، درخواست دعا داریم.

 

Leave a Reply

Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik