شهادت علی محمود خالصی

ali.m.khalisi

Only 1 comment left Go To Comment

  1. REZA PASHAEI /

    baradar khobam ali jan , tavaloud rohani shoma ra dar khodavand eisaye masih tabrik migoyam, AMIN

Leave a Reply

Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik