google fuck google spam google fuck fuck
1 خانواده | Radio Payam Salib

خانواده

 

بر  اساس  طرح خدا اولین زنانشویی در بهشت  قرار داشت ولی بر اثر انتخاب غلط  آنها این زناشویی بهشتی را  به زناشویی جهنمی  تبدیل  کردند
امروز  بوسیله یک انتخاب  درست برای  برداشتن این هفت قــدم میتوانیم زناشویی معمولی  و یا حتی  جهنمی  خود را به زناشویی بهشتی  تبدیل  کنیم
زمین ویران که به نظر  جمیع رهگذران خراب  می بود شیار خواهد شد و خواهند گفت 
این زمینی  که ویران بود مثل  باغ بهشت گردیده است . حــزقیال  36 : 34 و 35
اول  - در زندگی به سبک بهشت  خدا  عامل  اصلی  هر  گونه حرکت و تغییر  بود
در  فصل  اول  پیدایش  9 مرتبه میگوید : خدا  گفت و شد
زندگی  پدر  سالاری  و یا مادر  سالاری و یا بچه سالاری  هویت زندگی  بهشتی را تخریب  میکند . در  زندگی  بهشتی اراده خدا   – ضوابط اخلاقی  خدا – و تعلیمات سازنده خدا حرف  اول را میزند
دوم – در  زندگی به سبک بهشت همه چیز  بر اساس  نظم و ترتیب  بود
در  روز  اول پیدایش خدا  دقیقا چیزی  را آفرید که برای  آفرینش در  روز  دوم لازم بود و در  روز  دوم چیزی  را آفرید که لازمه آفرینش  روز  سوم بود و همینطور  تا  به روز هفتم هر  چیزی  بر  اساس  اولویت آن آفریده شد بعبارتی  همه چیز  با نظم و ترتیب آفریده شد . زندگی که در  آن اولویت ها  شناخته نشود و هر  شخص  وهر  چیز  و هر  کار  سر  جای  خودش  و در  وقت خودش  نباشد به هرج و مرج و نهایتا بی ثباتی در خانواده میانجامد وهیچکس  جایگاه خودش را در  این زندگی  نمیداند

سوم – در  زندگی به سبک بهشت  انسان شبیه و موافق رویای خدا  بود
تلاش  برای  اینکه همسرمان را شبیه خصوصیات و اخلاقیات و دیدگاههای خودمان  بسازیم تلاشی  بی  نتیجه و مخرب  است . در زندگی  بهشتی انسان به شباهت و موافق  رویای  دل  خدا  آفریده شد . برای  زناشویی  بهشتی  باید تلاش  کنیم که همسرمان موافق  و شبیه خصوصیات الی  گردد نه اینکه او را به شباهت خودمان در  بیاوریم

چهارم -  در  زندگی به سبک بهشت هدف  حاکمیت و تسلط  بر  محیط  بود
طبیعی ست که ما  بر  همه شرایط  و اوضاع و طبیعت محیط  خودمان تسلط  نداشته باشیم ولی موضوعات و نکات کوچکی هستند که قادر  به کنترل  آن هستیم اگر ما  در به کنترل  در  آوردن همین نکات کوچک امین بمانیم خدا  شرایط  واوضاع غیر  قابل کنترل زندگی  ما را به کنترل  ما  در  خواهد آورد
مثلا موسی  نمیتواند اقتدار  لجام گسیخته فرعون را کنترل  کند ولی میتواند  تصمیم گیری در  مورد اینکه از  خدا  اطاعت بکند یا نکند را کنترل  کند وقتی  موسی  اراده خود را کنترل کرده و اطاعت  میکند خدا  فرعون را به کنترل  او در میآورد . و یا دانیال  نمیتواند  حسادتها  وتوطعه های دشمنان و شیرهای  درنده  را کنترل  کند ولی  میتواند تصمیم گیری  در  مورد اینکه  دهانش را در  حضور  خدا  برای پرستش باز  کند یا ببندد  را کنترل  کند و خدا  توطعه دشمنان و دهان شیران درنده را کنترل  میکند و صد ها هزار مورد دیگر  اگر  در به کنترل  در  آوردن چیزهای  اندک امین باشید  خدا  شما را در کنترل اوضاع خارج از  کنترل شما  پیروز میسازد
پنجم – در  زندگی به سبک بهشت نیکویی معیاری مشخص  و متعالی  داشت
خیلی  تصمیم ها  خوب  است ولی  لازم نیست و خیلی  تصمیم ها  هم ظاهرا خوب نیست ولی  لازم است . معیار  نیکویی انسان بنا  به سلیقه و غریزه و حالت روحی و مزه دهانش متغیر است بدین خاطر  چیزی را که الان نیکو میداند ممکن است  ساعتی  دیگر  نیکو نداند. در  فصل  اول  پیدایش  7  بار  میگوید و خدا  دید که نیکوست و خدا  گفت که نیکوست . معیار  نیکویی  زندگی  بهشتی  خدا ست وما  میتوانیم به آن اعتماد کنیم  زیرا معیار  خدا  برای  نیکویی  فقط خوب  بودن نیست بلکه لازم بودن است . حتما درد آمپول زدن خوب نیست ولی در موقع بیماری لازم است
ششم – در  زندگی به سبک بهشت زمان خاصی  برای  استراحت و آرامی  وجود داشت
  اثرات منفی 7 روز  بدون غذا ماندن در  سه روزغذ خوردن برطرف  میشود اثرات منفی  3  روز  آب  نخوردن در  24ساعت آب  خورد ن رفع میشود ولی  اثرات مخرب یک روز در  اضطراب  وناآرامی  ودلهره بودن تا سالها و در  بعضی  شاید تا  آخر  عمر  باقی  میماند . ما  بیشتر  از آب  و نان به آرامش  درونی  احتیاج داریم . خدا  ما را ابتدا  به یافتن آرامش  درونی  دعوت میکند تا  بتوانیم  به امور روزانه خود در  کیفیتی  بهتر  و مفید تر  برسیم . خدا  منشا آرامی  است بنابراین تنها  او میتواند ما را آرام کند . روشهای  غیر  طبیعی  بجهت بدست آوردن آرامش طبیعتا موقتی  و مصنوعی ست و اثراتی  مخرب تر  از  ناآرامی  های  ما خواهد داشت
هفتم – در  زندگی به سبک بهشت زن و شوهر یکتن و مکمل هم بودند
سنت ها و فرهنگهایی که در  ستیزند تا برتری  مرد بر  زن و یا زن بر مرد را ثابت کنند و آنرا به اجتماع خود تحمیل  کرده اند اگر  حتی  تا  آخرین روز  موجودیت این دنیا هم در  ستیز  باشند بجایی  نخواهند رسید و نتیجه ای  نخواهند گرفت آنها  در  تلاشند که یک بال  پرنده را ببندند و از  او  بخواهند تنها  با یک بال  پرواز  کند . در  زندگی  بهشتی  خدا  مرد وزن را یکتن آفرید بعبارتی  زن و مرد دارای   یک ارزش مساوی  یک اهمیت مساوی  و یک نیازمندی  مساوی بودند که برای  بــی  نیازی  نیازمند یکدیکر  بودند

Leave a Reply

Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik